Transitievergoeding niet gematigd in zicht van pensioen

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de werkgever moet de oudere werknemer die wordt ontslagen met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht wel de volledige transitievergoeding betalen. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in […]

Lees meer

Géén andere werknemer of zzp’er ter vervanging ontslagen persoon

Als een werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging 26 weken geen andere werknemer of een zzp’er aantrekken voor hetzelfde werk. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Als u in strijd handelt met deze voorwaarde door wel anderen tewerk te […]

Lees meer

In dienst nemen AOW’ers interessanter

De vergrijzing neemt in Nederland in de komende jaren toe. En werken met 65-plussers wordt door de invoering van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ een stuk eenvoudiger. Dit biedt voor u als werkgever interessante mogelijkheden. Want de AOW-gerechtigde werknemer is niet alleen vaak gemotiveerd en zeer ervaren, ook op financieel en juridisch gebied […]

Lees meer

Deskundigenoordeel UWV kosteloos

Op 1 juli 2015 is het arbeidsrecht, maar ook de ontslagregels (Wet werk en zekerheid), gewijzigd. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, wil beëindigen dient de werkgever daartoe zich te wenden tot de kantonrechter. De werkgever moet een deskundigenoordeel UWV overleggen. Indien dat niet gebeurt zal de […]

Lees meer

Terugvorderen WGA-premie

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet meer kan werken, moet u maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. Krijgt uw werknemer vervolgens een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat kan dit voor u leiden tot een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie. Als de ongeschiktheid tot werken van uw werknemer veroorzaakt is door een aansprakelijke derde, kunt u niet alleen […]

Lees meer

Telewerken

Op 1 januari 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet Aanpassing arbeidsduur (WAA) in werking getreden. Werknemers hebben de mogelijkheid om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken. De werknemer kan bij de werkgever een verzoek tot iedere vorm van flexibel werken indienen. N.B. de wet is alleen van toepassing […]

Lees meer

Aanvraag ontslag UWV mogelijk per 1 juli 2015

Regeling UWV ontslagprocedure Op 1 juli 2015 is deze regeling in werking getreden. Dit heeft betrekking op de Wet Werk en Zekerheid, die voor een deel op 1 januari 2015 al is ingegaan en waarvan op 1 juli 2015 een aantal andere onderwerpen in werking zullen treden. Zie het op onze website gepubliceerde artikel http://www.sct-juridischadviesbureau.nl/specialismen/arbeidsrecht/tips-wet-werk-en-zekerheid/. De […]

Lees meer