Werkgever moet werknemer op de werkvloer afdoende beschermen tegen virus; de ‘gewone’ regels gelden nu ook!

Uit publicaties blijkt dat, op plekken waar we het minste vertrouwen hebben in de medemens ook de minste besmettingen met Covid19-corona plaats vinden. Dat is op straat, in de winkel, in de openbare ruimte. Maar waar we elkaar beter kennen, thuis en op het werk, is het risico veel groter. Omdat we zoveel tijd met […]

Meer lezen

COVID-19: wie bestuurt de B.V. wanneer haar enig bestuurder en aandeelhouder niet aanspreekbaar is?

Voorkom onbestuurbaarheid van uw bedrijf Op grond van artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moeten de statuten van een B.V. voorschriften bevatten over de manier waarop voorlopig in het bestuur wordt voorzien in geval van ‘ontstentenis of belet’ van één of meerdere bestuurders. Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie; […]

Meer lezen

Werknemer kan nu beëindiging slapend dienstverband eisen

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband wanneer de werknemer dat wenst. Er is sprake van een slapend dienstverband wanneer een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd (hoewel hij […]

Meer lezen

Beschikking Whk ontvangen? Controleer hem goed. Dat kan u geld schelen.

Als werkgever ontvangt u dezer dagen van de Belastingdienst de jaarlijkse ‘beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)’. Wij raden u aan die beschikking goed te controleren. In de beschikking vindt u de hoogte en de opbouw van de premies inzake twee componenten: – een gedifferentieerde premie Ziektewet en – een gedifferentieerde premie WGA. Bent u als […]

Meer lezen

Moet ook u uw jaarrekening 2016 voor 8 november a.s. deponeren?

Iedere vennootschap is wettelijk verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting is aan termijnen verbonden en het overschrijden daarvan kan zowel voor de vennootschap als voor haar bestuurders vergaande gevolgen hebben. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening is door inwerkingtreding van de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ verkort en is […]

Meer lezen

Enig aandeelhouder? Leg uw afspraken met de B.V. goed schriftelijk vast!

Als een vennootschap rechtshandelingen verricht met de houder van alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap moeten die rechtshandelingen schriftelijk worden vastgelegd. Dat staat in de wet (artikel 2:247 BW). Het gaat hierbij vaak om rechtshandelingen van een eenpersoons B.V. met de enige aandeelhouder die ook de directeur is van die vennootschap. Dit geldt […]

Meer lezen

Transitievergoeding niet gematigd in zicht van pensioen

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de werkgever moet de oudere werknemer die wordt ontslagen met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht wel de volledige transitievergoeding betalen. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in […]

Meer lezen

Géén andere werknemer of zzp’er ter vervanging ontslagen persoon

Als een werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging 26 weken geen andere werknemer of een zzp’er aantrekken voor hetzelfde werk. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Als u in strijd handelt met deze voorwaarde door wel anderen tewerk te […]

Meer lezen