Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SCT Juridisch Adviesbureau B.V.

Artikel 1 De overeenkomst

 1. Een opdracht komt tot stand met SCT Juridisch Adviesbureau B.V. als zodanig. Uitsluitend SCT Juridisch Adviesbureau B.V. geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 2. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
 3. Een opdracht gericht aan een aan SCT Juridisch Adviesbureau B.V. verbonden (rechts)persoon, wordt aldus geacht uitsluitend aan SCT Juridisch Adviesbureau B.V. te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende natuurlijke en/of rechtspersoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. De natuurlijke en/of rechtspersoon die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. en die zich namens SCT Juridisch Adviesbureau B.V. presenteert en namens SCT Juridisch Adviesbureau B.V. werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van SCT Juridisch Adviesbureau B.V.
 5. Ieder die gebruik maakt van de diensten van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. geeft op voorhand aan degenen, die deze diensten verlenen, de toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan SCT Juridisch Adviesbureau B.V. en/of de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van de opdracht, ter kennis van die anderen te brengen.
 6. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege haar verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 7. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 2 Algemene Voorwaarden

Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en/of rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege SCT Juridisch Adviesbureau B.V. zijn betrokken.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. dan wel van haar vennoten/directie(haar bestuurders inbegrepen), alsmede haar werknemers en de door haar ingeschakelde natuurlijke en/of rechtspersonen, die in naam van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. wordt uitbetaald.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, waarvoor SCT Juridisch Adviesbureau B.V. rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding:
  a. indien SCT Juridisch Adviesbureau B.V. voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot het bedrag gelijk aan de door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. te verkrijgen verzekeringsuitkering;
  b. indien SCT Juridisch Adviesbureau B.V. voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot het bedrag van de declaratie van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. terzake het desbetreffende advies;
 4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart SCT Juridisch Adviesbureau B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Betaling van declaraties van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en met een minimum van € 100,– – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 4. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de Opdrachtgever is zowel de Opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan SCT Juridisch Adviesbureau B.V. toekomt.

Artikel 5 Inschakeling van derden

 1. De keuze van de door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. in te schakelen derde zoals een advocaat, notaris, deurwaarder of taxateur, zal, waar mogelijk geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van SCT Juridisch Adviesbureau B.V.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken gaat SCT Juridisch Adviesbureau B.V. er vanuit en bevestigt zij zonodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 Tarieven

 1. Aan SCT Juridisch Adviesbureau B.V. komt toe het honorarium en de verschotten. Verschotten zijn een vergoeding van de te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, procureurs, advocaat- en deurwaarderskosten etcetera.
 2. Tussen SCT Juridisch Adviesbureau B.V. en de Opdrachtgever geldt de honorering, zoals vermeld in de correspondentie c.q. opdrachtbevestiging. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend uitgaande van het basis uurtarief, dat jaarlijks door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. wordt vastgesteld en dat op aanvraag verkrijgbaar is.
 3. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 4. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein dan wel andere vervoermiddelen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen SCT Juridisch Adviesbureau B.V. enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7 Declaraties en opschorting werkzaamheden
Declaraties

 1. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na declaratiedatum.
 2. Zolang de opdracht niet is voltooid is SCT Juridisch Adviesbureau B.V. gerechtigd tussentijds te declareren.

Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is SCT Juridisch Adviesbureau B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 2. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 Geheimhouding
SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, de persoon van de Opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen. Deze verplichting vervalt bij een beroep op de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering in verband met een aansprakelijkheidstelling door Opdrachtgever.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. niet toegestaan door SCT Juridisch Adviesbureau B.V. geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 10 Mediation

 1. Wanneer er sprake is van mediationwerkzaamheden gelden deze voorwaarden eveneens.
 2. Wanneer SCT Juridisch Adviesbureau B.V. een beroep doet op de (beroepsaansprakelijkheids) verzekering zal de geheimhoudingsplicht van SCT Juridisch Adviesbureau B.V. als mediator vervallen.

Artikel 11 Diverse onderwerpen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar SCT Juridisch Adviesbureau B.V. is gevestigd. SCT Juridisch Adviesbureau B.V. heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te adiëren.

Artikel 12
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SCT Juridisch Adviesbureau B.V. aansprakelijk is.

 

SCT-VW 130209 klein