Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. TE ROTTERDAM INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER  57375372, GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM

De algemene voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1:  Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle opdrachten en toekomstige opdrachten van opdrachtgever aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.
1.2 Onder de “aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen” worden begrepen: (a) directe en indirecte aandeelhouders van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. en (b) (rechts)personen die werken of werkten voor of anderszins verbonden zijn of waren aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. in de hoedanigheid van bestuurder, werknemer, adviseur, freelancer of in een andere hoedanigheid. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar “personen” omvat de verwijzing naar natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten.
1.3 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.  een overeenkomst met SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.  aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.  staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd. Onder “BW” wordt verstaan Burgerlijk Wetboek.
1.4 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V verbonden personen, en ieder voor wiens handelen of nalaten SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V aansprakelijk is of kan zijn.  De Opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken tegen aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
1.6 SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de opdrachtgever.

Artikel 2: De overeenkomst/de opdracht
2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V te zijn gegeven, en niet aan een aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V verbonden (rechts)persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit artikel 2.1 is overeenkomstig van toepassing indien werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.
2.2 Opdrachten aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
2.3 Met SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
2.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verstrekte informatie.
2.5 Behoudens afwijkende afspraken stemt opdrachtgever ermee in dat SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. instructies mag aannemen in verband met de opdracht van aan de opdrachtgever verbonden werknemers, bestuurders en functionarissen en dat SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. op basis van mondelinge instructies kan handelen.
2.6 De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen door middel van een aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. gerichte schriftelijke opzegging. SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. kan te allen tijde besluiten de opdracht te beëindigen en niet langer voor de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten met inachtneming van een redelijke beëindigingtermijn.
2.7 Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V.  verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V., bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
2.8 Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is,  is iedere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. aan opdrachtgever wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico.  Indien en voorzover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot het door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. terzake de opdracht in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium,  met een maximum van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro).  Deze beperking van aansprakelijkheid van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.
3.2 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, zaken en vermogensschade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
3.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.  De aanspraak tot schadevergoeding vervalt in ieder geval drie jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.
3.4 . Iedere aansprakelijkheid van de aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen jegens de opdrachtgever en derden verbonden aan de opdrachtgever (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de opdrachtgever) is uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever doet, mede namens de aan de opdrachtgever verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen.
3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 en in artikel 3.4 kan op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van (i) iedere persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee, op welke grondslag ook, enige aansprakelijkheid rust of mocht komen te rusten en (ii) de aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen en hun respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

Artikel 4: Vrijwaring
4.1 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de resultaten van) de opdracht geen rechten ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. aanvaardt ongeacht de grondslag geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.
4.2 . Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V., vrijwaart de opdrachtgever SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. en de aan haar verbonden personen voor, en zal de opdrachtgever SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of jegens SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

Artikel 5: Inschakeling van derden
5.1 SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. zal bij het inschakelen van derden, niet zijnde aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen, zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 De opdrachtgever machtigt SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. om eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheids- en andere beperkingen namens hem te aanvaarden. SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6: Honorarium en verschotten
6.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit declareert SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. haar werkzaamheden op basis van bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief (het honorarium), vermeerderd met de zogenaamde verschotten.
6.2 De door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. te hanteren uurtarieven worden jaarlijks (met ingang van 1 januari) door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. vastgesteld.
6.3 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals maar niet beperkt tot griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels).
6.4 SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt.
6.5 Betaling van declaraties van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is  opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Voorts worden alle ten name van opdrachtgever gestelde declaraties alsdan direct opeisbaar.
6.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Archivering
Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. gedurende 5 jaar na datum van de laatste factuur terzake de opdracht worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 8:  Klachten en vervaltermijnen
8.1. Klachten met betrekking tot de werkzaamheden of facturen van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. dienen op straffe van verval van alle rechten welke opdrachtgever in verband hiermede zowel in als buiten rechte had kunnen doen gelden door opdrachtgever binnen één maand na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, schriftelijk gemotiveerd aan van SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. kenbaar te worden gemaakt.
8.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 9:  Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en het bepaalde in artikel 3 en 8, vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever jegens SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, doch in ieder geval drie jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.

Artikel 10: Derdenbeding
De bepalingen van artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 8 en artikel 9, en alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen rechten  ten  behoeve  van  de aan SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. verbonden personen en de door SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts)personen/derden in  het  leven  te  roepen,  zijn  mede  bedoeld  als  om niet gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten  gunste van deze personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Toepasselijk recht en rechter
11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in het arrondissement waar SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. is gevestigd. Niettemin heeft SCT JURIDISCH ADVIESBUREAU B.V. het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.