Deskundigenoordeel UWV kosteloos

Op 1 juli 2015 is het arbeidsrecht, maar ook de ontslagregels (Wet werk en zekerheid), gewijzigd. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, wil beëindigen dient de werkgever daartoe zich te wenden tot de kantonrechter. De werkgever moet een deskundigenoordeel UWV overleggen. Indien dat niet gebeurt zal de […]

Lees meer

Terugvorderen WGA-premie

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet meer kan werken, moet u maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. Krijgt uw werknemer vervolgens een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat kan dit voor u leiden tot een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie. Als de ongeschiktheid tot werken van uw werknemer veroorzaakt is door een aansprakelijke derde, kunt u niet alleen […]

Lees meer

Telewerken

Op 1 januari 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet Aanpassing arbeidsduur (WAA) in werking getreden. Werknemers hebben de mogelijkheid om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken. De werknemer kan bij de werkgever een verzoek tot iedere vorm van flexibel werken indienen. N.B. de wet is alleen van toepassing […]

Lees meer

Aanvraag ontslag UWV mogelijk per 1 juli 2015

Regeling UWV ontslagprocedure Op 1 juli 2015 is deze regeling in werking getreden. Dit heeft betrekking op de Wet Werk en Zekerheid, die voor een deel op 1 januari 2015 al is ingegaan en waarvan op 1 juli 2015 een aantal andere onderwerpen in werking zullen treden. Zie het op onze website gepubliceerde artikel http://www.sct-juridischadviesbureau.nl/specialismen/arbeidsrecht/tips-wet-werk-en-zekerheid/. De […]

Lees meer

Bedrijfsongeval, RIE, Arbeidsomstandigheden

Indien een werknemer tijdens zijn werkzaamheden betrokken raakt bij een ongeval dient het bedrijf dit ongeval te melden bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval, waarbij tevens wordt gekeken naar de maatregelen, die het bedrijf heeft genomen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Een Risico Inventarisatie […]

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding Per 1 juli 2015 zijn wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft de introductie van een transitievergoeding. Voor kleine werkgevers is er echter een overgangsregeling. Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet. Werknemers (tijdelijk […]

Lees meer

Ontslagregels per 1 juli 2015

Op 11 mei 2015 is de Ontslagregeling (Staatscourant nr. 12885) gepubliceerd. Deze is ingegaan op 1 juli 2015. In deze regels is uitgewerkt: –              hoe een redelijke grond voor ontslag (o.a. uitzendkracht) wordt beoordeeld; –              de mogelijkheid van deeltijdontslag; –              de mogelijkheid tot ontslag bij uitbesteding van de werkzaamheden; –              het herplaatsen van werknemers in […]

Lees meer

Arbeidsongeval? Melden belangrijk

Een arbeidsongeval dient zo spoedig mogelijk dan wel onmiddellijk (ingeval van blijvend letsel of ziekenhuisopname) te worden gemeld bij de Inspectie SZW. Een dodelijk bedrijfsongeval dient onmiddellijk telefonisch gemeld te worden via telefoonnummer 0800-5151. Het digitale meldingsformulier is te vinden op www.inspectieszw.nl. Daar is ook de brochure over meldingsplichtige ongevallen te vinden. Na de melding […]

Lees meer