Arbeidsongeval? Melden belangrijk

Een arbeidsongeval dient zo spoedig mogelijk dan wel onmiddellijk (ingeval van blijvend letsel of ziekenhuisopname) te worden gemeld bij de Inspectie SZW. Een dodelijk bedrijfsongeval dient onmiddellijk telefonisch gemeld te worden via telefoonnummer 0800-5151.

Het digitale meldingsformulier is te vinden op www.inspectieszw.nl. Daar is ook de brochure over meldingsplichtige ongevallen te vinden.

Na de melding zal de Inspectie besluiten of er wel of niet een onderzoek moet worden ingesteld.
N.B. het niet melden levert een boete op.

Beslissing over boete
Indien er een onderzoek komt zal de Inspectie beslissen of er verdere stappen zullen worden gezet dan wel dat er besloten wordt, dat het bedrijf/de werkgever geen verwijt te maken is.

Een voorbeeld daarvan is de volgende situatie:
een werknemer gaat in zijn pauze aan de slag met een machine en verliest daarbij een vinger. Het blijkt, dat de beveiliging van de machine niet in orde was.

De Inspectie heeft dit onderzocht en komt tot de conclusie, dat de werkgever geen verwijt kan worden gemaakt, omdat:
a. de werknemer zonder toestemming van die machine gebruik heeft gemaakt;
b. de werknemer niet met deze machine werkte in de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden;
c. het in de pauze van de werknemer gebeurde.

Stappen/termijnen
Indien er wel verdere stappen worden gezet:
1. zal er een rapport over het ongeval worden opgemaakt;
2. zal een brief worden gezonden aan het bedrijf/de werkgever.
Daarin is vermeld, dat de Inspectie het voornemen heeft een boete op te leggen;
3. kan tegen dit voornemen binnen 2 weken een zienswijze worden ingediend;
4. zal de Inspectie een beslissing nemen of de boete wordt opgelegd;
5. kan binnen 6 weken na ontvangst van de boetebeslissing bezwaar worden ingediend;
6. kan binnen 6 weken na de ontvangst van de heroverwogen beslissing beroep worden ingesteld.

N.B.:
a. indien de zienswijze niet wordt ingediend (zie punt 3 hierboven) heeft dat geen juridische consequenties. Het is wel raadzaam die zienswijze in te dienen.
b. ondanks bezwaar of beroep dient de boete te worden betaald. Het is mogelijk door middel van het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening de rechter te vragen het besluit te schorsen, m.a.w. te beslissen, dat de boete niet behoeft te worden betaald.

Werkgever moet aantonen
In deze zaken is het van belang, dat het bedrijf/de werkgever kan aantonen, dat:
– de risico’s zijn geïnventariseerd (RIE);
– de werknemers (ook uitzendkrachten) zijn ingelicht over deze inventarisatie en over de te nemen maatregelen (toolbox meetings e.d.);
– controle is uitgevoerd en toezicht wordt uitgeoefend op de werknemers en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Werknemer kan ook worden beboet
In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald, dat de werkgever, maar ook de werknemer, verantwoordelijk is voor het veilig werken. Het is mogelijk, dat de werknemer door de Inspectie ook wordt beboet.

Advies:
1. Onderzoek of de risico- en evaluatie inventarisatie nog van toepassing en actueel is.
2. Geef voorlichting aan uw werknemers, uitzendkrachten e.d.. Maak hiervan verslagen.
3. Voer controles uit en spreek de werknemer, die zich niet houdt aan de instructies, aan.
Bevestig dit aan de werknemer.
4. Win tijdig advies in en dien zienswijzen in, maak bezwaar en stel beroep in.

Ons kantoor heeft ervaring in deze zaken. In een aantal gevallen is de boete verminderd. U kunt ons bereiken telefonisch op 010-3042850 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.