Ouderschapsverlof

Consequenties voor werknemer
Over de verlofuren hoeft geen loon te worden betaald.

Toeslagen, premies , 13e maand e.d. worden naar evenredigheid toegekend. Pensioenopbouw wordt minder vanwege minder uren. Vakantierechten worden louter opgebouwd, indien er aanspraak is op loon.

De verlofuren kunnen niet als vakantie worden aangemerkt.
Aanvraag
a.    Tenminste 2 maanden voor de ingangsdatum van het verlof.
b.    Dient schriftelijk te worden gedaan.
c.    Opgave van periode, het aantal uren verlof per week. Het aantal uren mag zijn ten hoogste de helft van de werktijd per week gespreid over 12 maanden. Het maximaal aantal verlofuren, waarop de werknemer recht heeft, is 26 x de arbeidsduur per week.

Werknemer kan om een afwijkende regeling verzoeken, zoals:
1.    Of een langere periode dan 12 maanden.
2.    Of het verlof in te delen in ten hoogste 6 perioden van tenminste 1 maand.
3.    Of meer uren per week dan de helft van de arbeidsduur.
De werkgever kan dit verzoek afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.
Voorbeeld:
Werknemer werkt 32 uur per week. Hij/zij heeft recht op verlof van maximaal 16 uur per week gedurende 1 jaar.
Werkgever
Het recht op ouderschapsverlof kan niet worden geweigerd.
Wel kan de werkgever, na overleg met werknemer, de spreiding van de uren over de week wijzigen vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Deze wijziging kan kenbaar worden gemaakt tot 4 weken voor de ingangsdatum van het verlof.
Indien de werknemer met die wijziging niet eens is kan deze naar de rechter gaan.
“Na overleg met werknemer” houdt in, dat overleg gevoerd moet worden en na dat overleg kan werkgever de wijziging mededelen aan werknemer.
Tussentijdse wijziging
Werknemer kan tijdens het ouderschapsverlof de werkgever vragen het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden. Werkgever heeft 4 weken de tijd hierop te reageren en kan dit verzoek afwijzen vanwege zwaarwegend bedrijfsbelang.
Een niet voortgezet verlof betekent verval van het overige verlof.
Bij zwangerschap-, bevallings- of adoptieverlof wordt het ouderschapsverlof onderbroken en kan op een latere datum weer ingaan. Dit kan niet worden geweigerd.
Ziekte
Bij ziekte worden louter de uren betaald van het verlof. Het ouderschapsverlof loopt door.