Registratieplicht bij detachering?

Uitzenden, inlenen, detacheren, registratieplicht?

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs(WAADI) is op 1 juli 2012 gewijzigd.

De wetswijziging houdt in, dat de uitzendbureaus geregistreerd moeten zijn. De overheid is van mening, dat binnen de uitzendbranche fraude en illegaliteit nog steeds een hardnekkig probleem vormen.

In het pakket maatregelen zijn inbegrepen:
– de inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van het loon;
– alleen geregistreerde bedrijven kunnen een g-rekeningovereenkomst sluiten;
– aan niet-geregistreerde bedrijven kan de verplichting tot het doen van een eerste dag melding worden opgelegd;
– de arbeidsinspectie richt zich vooral op niet gecertificeerde bedrijven in de uitzendbranche;
– er geldt een boete voor de inlener wegens het zakendoen met een niet als uitzendonderneming geregistreerd bedrijf;
– er geldt ook een boete voor uitzendondernemingen, die niet geregistreerd zijn in het handelsregister;
– er komt een wettelijke basis voor het verstrekken van informatie van de belastingdienst en de arbeidsinspectie aan private partijen over bedrijven, die overtredingen hebben begaan.

Niet bedrijfsmatig ter beschikking stellen
Deze wet geldt ook voor bedrijven, die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Deze bedrijven kunnen in de omschrijving in het Handelsregister dit aspect opnemen. Indien de activiteit geen onderdeel is van de bedrijfsactiviteit kan het bedrijf de regionale Kamer van Koophandel per e-mail op de hoogte stellen.

Definitie “ter beschikking stellen”
Wanneer moet een onderneming zich als uitzendonderneming registreren?
Een onderneming moet zich registreren, wanneer deze daadwerkelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt, in die zin, dat arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld aan een ander om onder diens toezicht arbeid te verrichten.

Geen ter beschikking stelling
Er is geen sprake van ter beschikking stelling ingeval van een overeenkomst tot opdracht, collegiale dienstverlening en ter beschikking stelling binnen de eigen onderneming.

Onderscheid per concreet geval
De vraag is of ingeval van detachering van eigen personeel aan een ander bedrijf dit valt onder de definitie van terbeschikkingstelling, waardoor de onderneming, die werknemers detacheert, geregistreerd moet zijn.

Aan de hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval zal beoordeeld moeten worden of dat daadwerkelijk sprake is van detachering/ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
Indien wordt voldaan aan de definitie van uitzendarbeid, zoals vermeld in WAADI, dan zullen de regels van registratieplicht van toepassing zijn.

Kan worden aangetoond, dat er sprake is van bijvoorbeeld collegiale dienstverlening of opdracht dan, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting op deze wet, zal deze wet niet van toepassing zijn en is er geen sprake van registratieplicht.

Controle bij inlenen
Ga naar www.kvk.nl/waadi, vul het KvK nummer van het uitlenende bedrijf in. U kunt dan zien of dat bedrijf geregistreerd is met deze activiteit.

Boetes
De boete voor niet geregistreerd uitlenen is € 12.000,00. Voor het inlenende bedrijf geldt eenzelfde boete.

Bron: Stb.2012, 260/Memorie van Toelichting