Beschikking Whk ontvangen? Controleer hem goed. Dat kan u geld schelen.

Als werkgever ontvangt u dezer dagen van de Belastingdienst de jaarlijkse ‘beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)’. Wij raden u aan die beschikking goed te controleren. In de beschikking vindt u de hoogte en de opbouw van de premies inzake twee componenten: – een gedifferentieerde premie Ziektewet en – een gedifferentieerde premie WGA. Bent u als […]

Lees meer

Moet ook u uw jaarrekening 2016 voor 8 november a.s. deponeren?

Iedere vennootschap is wettelijk verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting is aan termijnen verbonden en het overschrijden daarvan kan zowel voor de vennootschap als voor haar bestuurders vergaande gevolgen hebben. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening is door inwerkingtreding van de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ verkort en is […]

Lees meer

Enig aandeelhouder? Leg uw afspraken met de B.V. goed schriftelijk vast!

Als een vennootschap rechtshandelingen verricht met de houder van alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap moeten die rechtshandelingen schriftelijk worden vastgelegd. Dat staat in de wet (artikel 2:247 BW). Het gaat hierbij vaak om rechtshandelingen van een eenpersoons B.V. met de enige aandeelhouder die ook de directeur is van die vennootschap. Dit geldt […]

Lees meer

Transitievergoeding niet gematigd in zicht van pensioen

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de werkgever moet de oudere werknemer die wordt ontslagen met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht wel de volledige transitievergoeding betalen. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in […]

Lees meer

Géén andere werknemer of zzp’er ter vervanging ontslagen persoon

Als een werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging 26 weken geen andere werknemer of een zzp’er aantrekken voor hetzelfde werk. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Als u in strijd handelt met deze voorwaarde door wel anderen tewerk te […]

Lees meer

Kunt u het risico van naheffingen en boetes in een contract bij de opdrachtnemer (ZZP-er) neerleggen voor als de Belastingdienst toch meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en daarmee ook de mogelijkheid voor vrijwaring voor aanspraken van de Belastingdienst inzake afdracht van loonbelasting en premies voor de opdrachtgever. Per 1 mei 2016 geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Wanneer u als opdrachtgever niet met een volgens de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst werkt […]

Lees meer

Minister Van der Steur vraagt consultatie conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’

Tot eind september kunnen betrokken en belangstellenden een reactie geven op de conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’. Doel van deze regeling is het stimuleren van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing. Voorgestelde maatregelen zijn onder meer de invoering van een overheidsregister voor mediators, het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven […]

Lees meer