Wie is de overtreder?

Op 5 januari 2011 is bij de brand bij Chemie Pack Nederland B.V. de brandweer ingeschakeld en is er verontreiniging van oppervlaktewater ontstaan. Het waterschap dan wel de minister van Infrastructuur en Milieu heeft niet alleen Chemie Pack Nederland B.V., maar ook Chemie Pack Onroerend Goed B.V.  aangeschreven om de kosten van de brandweer en […]

Lees meer

Verhalen van loonschade

Wanneer een werknemer moet verzuimen vanwege een ongeval veroorzaakt door een ander en u bent als werkgever verplicht het loon door te betalen is het mogelijk het betaalde loon, maar ook de reïntegratiekosten, te verhalen op de veroorzaker. Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan

Lees meer

Verklaring omtrent Gedrag

Wanneer een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP/NP) wordt aangevraagd, zal onderzoek worden gedaan naar overtredingen en boetes in het kader van onder meer overbelading, arbeidstijden en dergelijke. In een aantal situaties leidt dit ertoe, dat uit het onderzoek blijkt dat er een groot aantal overtredingen en boetes zijn opgelegd aan het bedrijf. Daarbij gaat […]

Lees meer

Tips om debiteuren te volgen

Vaak zijn er al signalen vóór de betalingsproblemen Het is voor een gezonde bedrijfsvoering altijd noodzakelijk het betalingsgedrag van uw debiteuren te volgen. U wilt immers niet dat de geldstroom hapert en u in de problemen komt. Zoals vaak, geldt ook hier: problemen voorkómen is beter dan te proberen ze achteraf op te lossen. Voor […]

Lees meer

Eis vakbekwaamheid vervoermanager

Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan als een vervoermanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten van een onderneming. Uitgangspunt is dat de vakbekwaamheid wordt ingebracht door een interne vervoermanager. Indien de onderneming geen interne vervoermanager kan aantrekken is het mogelijkheid een externe vervoersmanager aan te stellen. De externe vervoermanager kan zijn/haar vakbekwaamheid […]

Lees meer

Financiële vereisten vergunningverlening

Financiële vereisten bij vergunningverlening en –verlenging Waarschuwing 403-verklaring en pas op met Agio Als beroepsgoederenvervoerder bent u onderworpen aan een vergunningsysteem op grond van de Wet Wegvervoer Goederen. Eén van de vereisten om voor vergunningverlening of vergunningverlenging in aanmerking te komen is dat u een bepaalde minimale financiële draagkracht heeft. Zo moet u als beroepsgoederenvervoerder […]

Lees meer

Bezwaar moet altijd tijdig

Bezwaar moet altijd tijdig; vul desnoods later aan Als een overheidsinstantie u een boete oplegt, of u ontvangt een besluit waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend, is de bezwaartermijn meestal zes weken na dagtekening. Wees daar alert op. Want als u te laat bezwaar aantekent, zal betreffende instantie u ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Daarmee staat de […]

Lees meer

Basis checklist voor ondernemers

1.   Passen uw activiteiten nog bij uw (bedrijfs) voorwaarden? 2.   Zijn uw verzekeringen nog voldoende? Geen dubbele verzekeringen? 3.   Passende voorwaarden en daarop gebaseerde verzekeringen leveren (meestal) premievoordeel op! 4.   Zijn de arbeidsovereenkomsten aangepast aan de huidige wetgeving? 5.   DGA: is de pensioenbrief aangepast aan huidige wetgeving? 6.   Hoe is uw bedrijf in het bestemmingsplan […]

Lees meer

Maximale betalingstermijn facturen

De maximale betalingstermijn voor facturen is 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Als de factuur vóór de levering van een dienst of goederen is ontvangen, dan mogen de 30 dagen worden gerekend vanaf het moment van de levering. Bij het overschrijden van deze termijn is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook ten minste […]

Lees meer