Overbelading

Al jaren is het onderwerp van overbelading aandachtspunt van de overheid. Overbelading is tot op heden nog een economisch delict en wordt gehandhaafd via het strafrecht. Dat betekent dat u in geval van overbelading of aslastoverschrijding van het Openbaar Ministerie een transactievoorstel krijgt of dat u zich dient verantwoorden voor de economische politierechter. Hoewel in de nieuwe Wet Goederenvervoer over de Weg de mede-aansprakelijkheid van de verlader c.q. opdrachtgever zal worden geregeld ontslaat u dat niet van uw verplichting tot het naleven van de betreffende wetgeving. Ter naleving van die wetgeving dient u zich af te vragen of het verstandig is bijvoorbeeld weegsystemen op de vrachtauto’s aan te brengen of te investeren in meerassige voertuigen. Daarnaast dient bijvoorbeeld bij distributievervoer na iedere lossing de vracht te worden herverdeeld over de trailer teneinde aslastoverschrijding te voorkomen.

Ter controle van overbelading heeft de Nederlandse overheid een aantal weeglussen in het wegennet aangebracht. Indien aldaar een overtreding wordt geconstateerd wordt een vrachtwagen altijd nog opnieuw gewogen op een weegbrug. Indien de overtreding daar wordt bevestigd, wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt. Het dient aanbeveling een dergelijk proces-verbaal altijd op te vragen en nauwkeurig te controleren. Hoewel op deze processen-verbaal in veel gevallen weinig valt af te dingen, is het wel verstandig, in geval u wordt gedagvaard voor de economische politierechter, aldaar te verschijnen. U hoeft dat niet zelf te doen. U kunt te allen tijde een jurist van SCT Juridisch Adviesbureau machtigen om namens uw onderneming aldaar het woord te doen. Daarbij is het wel wenselijk SCT Juridisch Adviesbureau zo spoedig mogelijk na ontvangst van de dagvaarding in te schakelen, zodat het verweer tijdig kan worden voorbereid.

Wanneer u niet op de zitting bent geweest, u daar niet hebt laten vertegenwoordigen of het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, dient u binnen 14 dagen na de dag van de zitting in beroep te gaan. Wanneer u deze termijn overschrijdt, zult u niet-ontvankelijk worden verklaard in uw beroep. Er is dan geen mogelijkheid om de uitspraak van de eerste rechter aan te tasten.

Het devies is dus: “let op iedere dagvaarding” en dus ook “op uw zaak”.

SCT Juridisch Adviesbureau telefoon 010 304 28 50 of e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.