Wie is de overtreder?

Op 5 januari 2011 is bij de brand bij Chemie Pack Nederland B.V. de brandweer ingeschakeld en is er verontreiniging van oppervlaktewater ontstaan. Het waterschap dan wel de minister van Infrastructuur en Milieu heeft niet alleen Chemie Pack Nederland B.V., maar ook Chemie Pack Onroerend Goed B.V.  aangeschreven om de kosten van de brandweer en het opruimen van de verontreiniging te vergoeden. Chemie Pack Nederland B.V. is failliet en zal geen of weinig verhaal bieden. Het gaat om vele miljoenen euro aan schade.

Wie is overtreder?
In de Algemene Wet Bestuursrecht wordt als ‘overtreder’ aangemerkt, degene, die de overtreding pleegt of medepleegt. Chemie Pack Nederland B.V. is in de uitspraak van de Raad van State van 22 januari 2014, nummer 201207582/1/A4 aangemerkt als overtreder van de bepalingen van de Waterwet. Dit bedrijf oefende de activiteiten uit/ is de drijver van de inrichting.

De minister heeft gesteld, dat er een nauwe verwevenheid ligt tussen Chemie Pack Nederland B.V. en Chemie Pack Onroerend Goed B.V. en om die reden het laatstgenoemde bedrijf ook als overtreder moet worden aangemerkt en dus moet opdraaien voor de gemaakte kosten en schade.

Chemie Pack Onroerend Goed B.V. is niet de drijver van de inrichting, maar is eigenaar van de grond en de panden, die op die locatie staan. Normaal gesproken zou een dergelijk bedrijf niet aansprakelijk zijn voor de handelingen van het bedrijf, dat het pand huurt.

In deze zaak is de verwevenheid zo groot, dat de Raad van State in zijn uitspraak van 19 februari 2014, zaaknummer 201303117/1/A4 van mening is, dat Chemie Pack Onroerend Goed B.V. toch aansprakelijk is voor de door de minister geleden schade.
De Raad van State komt tot die conclusie op grond van het volgende:
1.  er is sprake van één aandeelhouder voor beide B.V.’s.
2.  deze aandeelhouder is tevens directeur van die B.V.’s.

Daarmee is de verwevenheid zo groot, dat er sprake is van feitelijk één rechtspersoon (hoewel juridisch gesproken er sprake is van twee aparte  bedrijven). Chemie Pack Onroerend Goed B.V. wordt dan ook gezien als drijver van de inrichting en dus als overtreder. Chemie Pack Onroerend Goed B.V. dient dan voor de schade op te draaien.

Conclusie
In het bestuursrecht kan een andere betrokken partij gezien worden als overtreder. In het civiele recht geldt dit niet.

Aanbeveling
Het is raadzaam te onderzoeken of een dergelijke situatie zich bij u voordoet en zo ja maatregelen te nemen om dat ongedaan te maken. Voorkom verwevenheid en vereenzelviging van rechtspersonen.

Indien u hierover vragen heeft of uw structuur wil laten onderzoeken zijn wij bereid dat samen met u te doen. Neem contact op met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010-3042850 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.