Arbeidstijden

Sinds jaar en dag is de naleving van de arbeids-, rij- en rusttijden een aandachtspunt van de overheid. Voorheen werd de handhaving geregeld via het strafrecht (Wet Economische Delicten). Vanaf 2006 word de handhaving geregeld in het bestuursrecht en kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Feit is, dat de arbeidstijdenwetgeving strikte wetgeving betreft waarop bij schending daarvan hoge boetes worden opgelegd.

Over het algemeen controleert de overheid de naleving van de arbeidstijdenwetgeving door middel van wegcontroles en bedrijfsinspecties. Indien de overheid naar aanleiding van die controles boetes oplegt, kunt u daar verweer tegen voeren door middel van het instellen van zienswijze, bezwaar en beroep. Bij dergelijke controles hebt u een medewerkingsplicht en heeft de controlerende ambtenaar verregaande bevoegdheden. Bij de uitoefening van die bevoegdheden dient de controlerende ambtenaar echter wel rekening te houden met het proportionaliteitsbeginsel; dit houdt in dat zijn handelen wel in relatie moet staan tot de feitelijke situatie.

Als werkgever dient op het gebied van de naleving van de arbeidstijdenwetgeving beleid te voeren als onderdeel van uw algemene ondernemingsbeleid. Dat houdt onder andere in dat u waarborgen ter naleving van de arbeidstijdenwetgeving dient vast te leggen, bijvoorbeeld in een risicoinventarisatie en evaluatie. Tevens kunt u ter zake bepalingen opnemen in functieomschrijvingen en kunt u in een personeelshandboek bijvoorbeeld sancties beschrijven en deze bij overtreding ook daadwerkelijk opleggen. Ook investeringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de naleving van de arbeidstijdenwetgeving.

Naast voornoemde zaken dient u het transport zodanig te organiseren dat dit past binnen de kaders van de arbeidstijdenwetgeving. Onder andere kunt u daartoe een systeem van koppelen opzetten, meer personeel inzetten of dubbel bemand gaan rijden. Ook kan worden gedacht aan het vooraf doorrekenen van de routes, het samenwerken met collega’s of het voeren van overleg met de opdrachtgevers. Tevens dient u uw werknemers actief te instrueren door bijvoorbeeld het geven van voorlichting, werkoverleg, het meegeven van schriftelijke instructies voor onderweg en het overhandigen van de instructiekaartjes van het Inspectieloket Wegvervoer.

Met vorenstaande hebt u nog niet aan al uw verplichtingen voldaan. Van u als werkgever wordt bij de uitvoering van de naleving van de rij- en rusttijden meer verwacht. Naast het instrueren dient u uw werknemers ook te controleren. U moet daarbij denken aan het controleren en corrigeren van tachograafschijven en urenverantwoordingstaten. Bij overtredingen dient u waarschuwingen te geven of eventuele verdergaande maatregelen te treffen, zoals het geven van ontslag. Ten aanzien van deze complexe materie als ook het instellen van de zienswijze, bezwaar en beroep, kan SCT Juridisch Adviesbureau ( telefoon 010 3042850) u met raad en daad bijstaan. Contact per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.