Buitengerechtelijke incassokosten

Nieuwe regels buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012

De regering is van mening dat de huidige regeling in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot buitengerechtelijke incassokosten te weinig houvast biedt.

Teneinde met name consumenten en kleine ondernemingen zoals eenmanszaken te beschermen tegen onredelijke incassokosten, is thans een wetsvoorstel in behandeling dat op 1 juli 2012 in werking moet treden.

In het voorstel wordt een maximale vergoeding vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom met een hoofdsom van maximaal
€ 25.000.

De regeling laat niet toe dat er een hogere vergoeding voor incassokosten in rekening mag worden gebracht dan de maximale vergoeding die in de regeling is opgenomen.

Incassokosten per 1 juli 2012:

15 % over de eerste      €   2.500,- (= €  375,-)
10 % over de volgende €   2.500,- (= €  250,-)
5 % over de volgende   €   5.000,- (= €  250,-)
1 % over de volgende   € 15.000,- (= €  150,-)

Het minimum bedrag voor vergoeding van incassokosten bedraagt € 40,-.

De regeling is niet van toepassing op vorderingen waarvan de debiteur vóór het tijdstip van het in werking treden van de regeling in verzuim is.

Voorbeeld 1

U stuurt uw debiteur een factuur ad € 17.500,- gedateerd 1 mei 2012. Betalingstermijn 30 dagen. Op 1 juni 2012 stuurt u uw debiteur een aanmaning waarin u hem sommeert om uiterlijk op 15 juni 2012 het bedrag aan u te hebben overgemaakt. De debiteur betaalt niet. U geeft de vordering ter incasso uit handen.

Uw debiteur is derhalve in verzuim op 15 juni 2012, zijnde de datum vóór het in werking treden van de nieuwe regeling, zodat de regeling nog niet van toepassing is en u nog onder de oude regeling buitengerechtelijke incassokosten kunt vorderen.

Voorbeeld 2

U stuurt uw debiteur een factuur ad € 17.500,- gedateerd 15 juni 2012. Betalingstermijn 30 dagen. Op 15 juli 2012 stuurt u uw debiteur een aanmaning waarin u hem sommeert om uiterlijk op 30 juli 2012 het bedrag aan u te hebben overgemaakt. De debiteur betaalt niet. U geeft uw vordering ter incasso uit handen.

Uw debiteur is derhalve in verzuim op 30 juli 2012, zijnde de datum ná het in werking treden van de nieuwe regeling, zodat de nieuwe regeling van toepassing is. Derhalve kunt u een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten vorderen van:

15 % over de eerste       €   2.500,- =  €   375,-
10 % over de volgende  €   2.500,- =  €   250,-
5 % over de volgende    €   5.000,- =  €   250,-
1 % over het restant ad  €   7.500,- =  €     75,-
Totaal aan incassokosten                    €   950,-

Wanneer in uw (bedrijfs)voorwaarden een andere regeling is opgenomen is het raadzaam advies in te winnen.

Bel of e-mail met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010-304 28 50 of info@sct-juridischadviesbureau.nl.