Wet Melding Collectief Ontslag

Per 1 januari 2012 is deze wet gewijzigd.

Vóór de wijziging van deze wet was het mogelijk om bijvoorbeeld 15 werknemers voor ontslag voor te dragen via een verzoek om ontslagvergunning bij UWV Werkbedrijf of via de Kantonrechter (verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst) en even later eenzelfde weg te bewandelen voor bijvoorbeeld 10 werknemers. Deze wet was dan niet van toepassing. Immers de grens van 20 werknemers per keer werd niet bereikt.

In de nieuwe wet, die per 1 januari 2012 van kracht is geworden, is opgenomen, dat alle wijzen van beëindiging van dienstverbanden bij elkaar moeten worden geteld. Een voorbeeld:
Er wordt met 6 werknemers in onderling overleg door middel van een beëindigingovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigd.
Er wordt voor 15 werknemers een ontslagvergunning aangevraagd.

Omdat meer dan 20 werknemers op het punt staan te worden ontslagen zal op basis van de gewijzigde wet een melding moeten worden gedaan aan de vakbonden en UWV. Er is ook een maand wachttijd van toepassing.

Het zal er dan niet meer toedoen op welke wijze de arbeidsovereenkomsten zullen worden beëindigd. Alle situaties moeten bij elkaar worden genomen en de aantallen moeten bij elkaar worden geteld.

De rechter zal bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten nagaan of deze wet van toepassing is en zo ja of aan de voorwaarden is voldaan.

Wordt niet aan de voorrwaarden voldaan dan heeft de werknemer de mogelijkheid het ontslag aan te vechten vanwege het niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De termijn is 6 maanden na opzegging dan wel na de datum van ondertekening van een beëindigingsoverenkomst.

Het UWV zal van de werkgever een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt, dat de vakbonden en Ondernemingsraad zijn geraadpleegd, wensen/eisen

N.B.
Het kan zijn, dat in de CAO een afwijkende regeling is opgenomen, in die zin, dat een aantal CAO’s bepaalt, dat de vakbonden betrokken moeten worden bij het ontslag van 5 of meer werknemers.