Tariefopbouw in overeenkomst

Inzicht in tariefopbouw geven scheelt ‘gedoe’ bij wijzigingen

Als leverancier van diensten en producten kunt u in een overeenkomst (zoals in uw geval meestal een vervoersovereenkomst) bepalen hoe een bepaald tarief is opgebouwd. In een dergelijk contract kunt u ook bepalen dat, als één van die onderdelen van de tariefopbouw wijzigt, het tarief ook automatisch wijzigt.
Het voordeel daarvan is dat u niet steeds opnieuw afspraken hoeft te maken en gesprekken hoeft te voeren om tussentijdse tariefsaanpassingen te kunnen doorvoeren.

Om een voorbeeld te geven; een tarief kan zijn opgebouwd uit
– het type vrachtauto;
– het personeel (bijvoorbeeld 1 chauffeur);
– de routes die u voor deze klant rijdt;
– de aard van de goederen die u vervoert;
– en de eventuele laad- en losadressen

Als u in uw aanbieding stelt dat het geoffreerde tarief op basis van deze elementen is opgebouwd en dat bij wijziging van één van deze elementen (bijvoorbeeld wanneer de route wordt veranderd of uitgebreid) de prijs automatisch verandert, scheelt dat het nodige ‘gedoe’.
In zijn algemeenheid verdient het wel aanbeveling af te spreken dat u ieder jaar een keer overleg voert over de tarieven.

Let op de ‘dieselolieclausule’

Met de steeds stijgende en dalende olieprijzen zou u in theorie ook steeds opnieuw moeten onderhandelen over hoe u die in uw tarieven kunt doorberekenen. Wij adviseren u echter een zogenaamde ‘dieselolieclausule’ op te nemen in uw contracten. Zo’n clausule zou als volgt geformuleerd kunnen worden:
‘>…< zal aan >…< een dieselolietoeslag betalen als de dieselolieprijs per liter (basis >…< pompprijs, exclusief BTW per liter € …,..) met € ..,.. exclusief BTW stijgt. Alsdan zal een toeslag worden berekend van .. % van het tarief per € ..,.. exclusief BTW stijging van de dieselolieprijs per liter. Als de prijs van de dieselolie daalt onder € …,.. (€ …,.. pompprijs exclusief BTW per liter) wordt geen negatieve dieselolietoeslag c.q. korting aan >…< in rekening gebracht c.q. gecrediteerd.’