Checklist vervoerovereenkomsten

Bij het aangaan van een vervoerovereenkomst met een verlader is het belangrijk over een aantal aspecten goede afspraken te maken. Onderstaand treft u aan een checklist van aspecten, welke in elk geval besproken dienen te worden.

1. Er dient een afspraak gemaakt te worden over het soort voertuigen
Afgesproken dient te worden welk deel van de vervoerwerkzaamheden van de desbetreffende verlader u als vervoerder zult uitvoeren. Indien de verlader het gehele vervoerpakket aan u wilt opdragen, is het wenselijk dit ook vast te leggen.

Besproken dient te worden:
– of uw vrachtwagens zullen worden voorzien van reclame van de verlader en – indien dit geval zal zijn – voor wiens rekening het aanbrengen en verwijderen van reclame zal zijn;
– of u als vervoerder gerechtigd bent met de desbetreffende vrachtwagens ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden te verrichten;
– of u – indien het noodzakelijk of wenselijk is – ondervervoerders in mag schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor uw verlader.

2. Afgespraak over laden en/of lossen
Het is gebruikelijk dat op binnenlands vervoer de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002) en het Burgerlijk Wetboek (boek 8) van toepassing zijn en op internationaal vervoer het CMR-verdrag met in aanvulling daarop de AVC 2002.
Eventuele andere voorwaarden, zoals Physical Distribution voorwaarden, kunnen van toepassing zijn.

Denk aan verzekering.
Besproken dient te worden of uw verlader het wenselijk acht verzekeringen af te sluiten, die een hogere dekking bieden.
Een ander punt is de mate van inzetbaarheid van uw vrachtwagens.
Zullen de werkzaamheden ook op zon- en feestdagen worden uitgevoerd?
Van belang is een afspraak te maken over de wijze waarop aan u de opdrachten zullen worden verstrekt.

3. Kunt U als vervoerder de goederen op hoeveelheid en inhoud controleren of is alleen maar controle van het aantal mogelijk?
Ook dit punt dient besproken te worden, zodat vooraf een afspraak kan worden gemaakt of u alleen verplicht bent het aantal te controleren en daar dan ook slechts voor aansprakelijk bent.

4. De prijsafspraak is natuurlijk een heel belangrijk aspect.
Garandeert uw verlader een bepaald vervoervolume en derhalve een bepaalde minimum vrachtprijs?

  • Hoe is deze vrachtprijs vastgesteld?
  • Is uw verlader de vrachtprijs toch verschuldigd, ook al kunt u door omstandigheden die aan de verlader te wijten zijn, niet rijden?
  • Welke vergoeding is er voor wachttijden?
  • Op welke wijze zal aanpassing van de vrachtprijzen plaatsvinden en per welke periode?
  • Zal vrachtprijsaanpassing plaatsvinden bij loonstijging, brandstofstijging en dergelijke?

5. Betalingsvoorwaarden
Naar onze mening verdient het aanbeveling de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing te verklaren. Indien een vervoerovereenkomst wordt opgemaakt, kan de integrale tekst worden opgenomen.

6. Voor welke periode wordt een vervoerovereenkomst aangegaan en welke afspraken worden gemaakt over verlenging?

7. Beëindiging
Welke afspraken kunnen er worden gemaakt, indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de verlader? Met name is dit van belang, indien u voor deze verlader speciaal materiaal heeft aangeschaft.

Er dienen afspraken te worden gemaakt over tussentijdse beëindiging, bijvoorbeeld indien een van de partijen voortdurend wanprestatie pleegt, ondanks herhaalde sommaties.

Uiteraard is dit slechts een aantal aspecten, dat van belang kan zijn te bespreken en vast te leggen. Afhankelijk van elke individuele situatie zullen nadere afspraken gemaakt en vastgelegd dienen te worden.

Bel of mail met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010 304 28 50 of info@sct-juridischadviesbureau.nl.