Niet betaalde pensioenpremies

Niet betaalde pensioenpremies. Rekening koper van activa?

Een schoonmaakbedrijf heeft in 2008 een koopovereenkomst gesloten voor het kopen van activa van een ander bedrijf. De overgenomen werknemers zijn door het overnemende bedrijf aangemeld bij het bedrijfspensioenfonds voor glazenwassers en schoonmaakbedrijven. Dit pensioenfonds is verplicht voor werknemers in die branche.

Vanaf de datum van overname heeft de koper/het overnemende bedrijf de premies betaald voor de overgenomen werknemers.
Het bedrijfspensioenfonds (BPF) vordert in 2011 de niet betaalde/achterstallige pensioenpremies over de jaren 2006 en 2007 met betrekking tot de overgenomen werknemers in 2008.

Vaststelling  van de rechter:
1.    Er is sprake van overgang van onderneming.
2.    Er is sprake van verplichte deelneming in de pensioenregeling voor de werknemers.
3.    De koper/overnemende partij is verplicht vanaf overnamedatum de pensioenpremies voor de overgenomen werknemers te betalen.

Vraagstelling:
Hoort een dergelijk verplicht bedrijfspensioen tot de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst
of
zijn dit pensioenaanspraken, gebaseerd op een tussen werkgever en werknemer gesloten pensioenovereenkomst?

Oordeel van de rechter:
Op basis van de toelichting op de gewijzigde Pensioenwet is de rechter van oordeel, dat als uitgangspunt heeft te gelden, dat pensioenregelingen als bedoeld in de Pensioenwet vallen onder de “rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst”. Wanneer die arbeidsovereenkomst overgaat van rechtswege bij een overgang van onderneming gaat de pensioen regeling ook mee over.
Op basis van de wetsgeschiedenis is het oordeel van de rechter, dat de verplichting tot betaling van de pensioenpremies ook mee overgaan naar de koper/overnemer. Dit geldt ook voor de niet betaalde premies van vóór de overnamedatum
Dit onderdeel beargumenteert de rechter wijzend naar de wetsgeschiedenis van de wijzigingswet Wet overgang van onderneming.
De regel, dat de verkoper en koper gedurende een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn, heeft eveneens meegespeeld.
Kortom deze rechter is van mening, dat de door de verkoper niet betaalde pensioenpremies zijn overgegaan naar de koper/overnemer.

Opmerking:
Dit is een tussenvonnis. Later dit jaar zullen partijen bij de rechter tekst en uitleg geven. De rechter wil nog nadere informatie hebben.
In de noot onder deze uitspraak wordt door prof. mr. drs. M. Heemskerk wordt de vraag gesteld of het bedrijfspensioenfonds wel bevoegd is die achterstallige premies te vorderen bij de koper/overnemer.
De Wet overgang van onderneming richt zich op de bescherming van de werknemer en niet op  die van een bedrijfspensioenfonds.
Voorts wordt de vraag gesteld waarom het pensioenfonds de achterstand in betaling niet eerder heeft aangepakt.

SCT Juridisch Adviesbureau
Dit soort vraagstukken en aspecten speelt bij overnames. SCT Juridisch Adviesbureau biedt u een gerichte aanpak bij koop, verkoop en bedrijfsopvolging. Zie de brochure “Het was niet makkelijk, maar het is nu goed geregeld” (http://www.sct-juridischadviesbureau.nl/bijlagen/nietmakkelijk.pdf).
SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010 3042850 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.
Bron: JAR 2013/191.