Controleer altijd zelf de identiteit van de uitzendkracht

Tijdelijke krachten weer populair?

Controleer altijd zelf de identiteit van de uitzendkracht

Zeker nu de economische toestand onzeker is, probeert u zo min mogelijk vaste verplichtingen aan te gaan. Het betekent over het algemeen ook dat u meer met uitzendbureaus gaat werken. Maar, let op, ook dat brengt verplichtingen voor u met zich mee.

Zo dient u direct na te gaan of het uitzendbureau voldoet aan zijn verplichtingen ten aanzien van afdrachten loonbelasting en premies. Dat weet u als het bureau u een ‘verklaring van betalingsgedrag’ kan verstrekken. Ook moet het uitzendbureau u een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht verstrekken. Dat gebeurt in de praktijk echter zelden of nooit. Vraag de uitzendkracht daarom altijd, zodra hij of zij zich bij u meldt, naar zijn of haar identiteitsbewijs en maak daar een kopie van.

Het wordt u aangerekend als u onvoldoende heeft onderzocht of zo’n identiteitsbewijs echt of vals is. Daarom is het is erg belangrijk dat u zelf het originele document in handen heeft gehad. De arbeidskracht kan dus niet volstaan door u een kopie te geven. Er zijn zelfs bedrijven die identiteitsbewijzen controleren met een UV-lamp. Anderen proberen informatie te verkrijgen bij de douane, de politie of de Koninklijke Marechaussee. Uiteindelijk moet u de door u gemaakte kopie van het origineel vijf jaar lang in het dossier dat u van de uitzendkracht aanlegt bewaren.

Maakt u gebruik van een uitzendbureau dat van oorsprong ‘niet Nederlandse’ uitzendkrachten ter beschikking stelt, dan moet dit bureau u ook concreet kenbaar maken dat dit geen illegaal in Nederland verblijvende personen zijn.

Al deze voorzorgen zijn extra van belang als het wat minder gaat en de verleiding groot is het wat minder nauw met de regels te nemen. In dat soort situaties komt het voor dat, als een uitzendbureau failliet is gegaan, zichzelf heeft opgeheven of is geliquideerd, de loonbelasting, de premies en eventueel zelfs omzetbelasting niet zijn betaald. De overheid, en zeker de Belastingdienst, klopt in dergelijke gevallen aan bij het inlenende bedrijf om die onbetaalde belasting en premies te verhalen. Dat is al vervelend. En als blijkt dat u dan valse identiteitspapieren in uw dossier heeft, kan dat zo nog een extra boete opleveren of kan de Belastingdienst het zogenaamde ‘anoniementarief’ toepassen. Dat betekent dat er op de te betalen bedragen een extra opslag wordt geheven.
Adviezen bij de controle van een identiteitsbewijs
Als u met uitzendkrachten werkt, controleer en accepteer dan uitsluitend originele identiteitsbewijzen; dus een paspoort (en niet een rijbewijs). Alleen daarin staan eventuele aantekeningen, bijvoorbeeld over wat personen van buiten de Europese Economische Ruimte wel en niet mogen.
Controleer aan de hand van het paspoort

 • de naam;
 • alle kenmerken van de betreffende persoon (foto, naam, lengte, geslacht etc.);
 • de handtekening ( u kunt de handtekening laten zetten, zodat u deze kunt controleren);
 • de echtheid;
 • de geldigheidsdatum

Typefouten kunnen wijzen op een vervalsing. Via www.identiteitsdocumenten.nl kunt u nagaan welke echtheidskenmerken aan een paspoort verbonden zijn.

Wie mag u laten werken en onder welke voorwaarden?
In Nederland mogen personen werken met een Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van één van de landen binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor personen uit alle andere landen dan deze omschreven landen, moeten die personen beschikken over een:

 1. geldig verblijfsdocument waarop de aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’ of
 2. een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen met daarop de aantekeningen: ‘Arbeid is vrij toegestaan’ of
 3. u als werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen.

Uitzonderingen zijn ZZP-ers en freelancers uit de Europese Economische Ruimte. Zij hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig indien zij daadwerkelijk als zelfstandige werken.

Tips voor vrijwarend betalen bij inlening van personeel

 1. Vraag voor het aangaan van het inlenen van uitzendkrachten de uitlener c.q. het uitzendbureau een verklaring betalingsgedrag in het kader van de Waadi.
 2. Informeer bij deze uitlener of het uitzendbureau of zij over een G-rekening beschikken.
 3. Stort op deze G-rekening 40 procent van het factuurbedrag voor de verschuldigde loonheffingen en werknemersverzekeringen onder vermelding van de factuurgegevens.
 4. Betaal de in rekening gebrachte omzetbelasting op de G-rekening onder vermelding van de factuurgegevens.
 5. Indien er geen G-rekening is, betaal dan 40 procent van het in het factuurbedrag begrepen loonsomgedeelte op de postbankrekening van het centraal betaalkantoor van de Rijksbelastingen te Apeldoorn voor de verschuldigde loonheffingen en werknemersverzekeringen onder vermelding van factuurgegevens en het loonbelastingnummer van de uitlener.
 6. Betaal de afzonderlijk in rekening gebrachte omzetbelasting op dat zelfde postbankrekeningnummer van het centraal betaalkantoor van de Rijksbelastingen te Apeldoorn onder vermelding van de factuurgegevens en omzetbelastingnummer van de uitlener.

In een aantal procedures heeft de Centrale Raad van Beroep, het hoogste beroepsorgaan, geoordeeld dat, ook al had het inlenende bedrijf op de G-rekening betaald, dit geen vrijwaring betekende. Het beste is daarom rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen onder vermelding van de noodzakelijke gegevens. Betaal daarom bij twijfel bij voorkeur rechtstreeks aan de Belastingdienst.

De ‘waarde’ van de Verklaring betalingsgedrag
Als de Belastingdienst een verklaring van betalingsgedrag afgeeft, betreft dat een voorbije periode. De Belastingdienst verklaart dat in de voorgaande periode de desbetreffende loonbelasting en premies zijn betaald. Dit zegt dus niets over de periode na het verstrekken van de verklaring. Ook staat in de verklaring dat ‘er geen rechten aan ontleend kunnen worden’.
Een voorbeeld uit de praktijk

Vluchtende werknemers: een slecht teken

Een bedrijf deed al enige tijd zaken met een uitzendbureau. Dit bureau wisselde op een goede dag van naam. Maar het bedrijf bleef met dit ‘nieuwe’ uitzendbureau gewoon zaken doen. Na enkele jaren staakte het uitzendbureau alsnog zijn activiteiten. In die periode kreeg het inlenende bedrijf bezoek van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Tijdens dit bezoek ontvluchtte een aantal werknemers de loods. Een aantal van hen werd achterhaald en ook verhoord.

De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie concludeerden dat de betreffende werknemers niet bekend waren bij het uitzendbureau, dat deze uitzendkrachten niet beschikten over een tewerkstellingsvergunning en dat er ook geen identiteitsbewijzen bij het inlenende bedrijf aanwezig waren. Uit een boekenonderzoek bij het uitzendbureau constateerde de Belastingdienst dat een aantal personen en een aantal betalingen niet in de loonadministratie was verwerkt. Noch bij het uitzendbureau, noch bij de directeur van het bureau bleek enig verhaal te halen. Daarop stelde zij vast dat zij de onbetaalde loonbelasting en premies daar niet kon innen. Daarom sprak ze het inlenende bedrijf aan, ze paste het extra ‘anoniementarief’ toe én verhoogde de belasting- en premiebedragen met een extra percentage.

Ook de Arbeidsinspectie legde een boete op: voor de uitzendkrachten die geen tewerkstellingsvergunning hadden en dus illegale vreemdelingen waren. Ze stelde daarbij ‘dat de uitzendkrachten niet in het bezit waren van de Nederlandse nationaliteit, dus als vreemdeling moeten worden beschouwd, en dat deze vreemdelingen geen tewerkstellingsvergunning hebben.’ Dat is een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Deze wet en de daarbij behorende besluiten maken een sanctie mogelijk van € 8.000, – per persoon. Bij één van de uitzendkrachten kon ook de identiteit niet worden vastgesteld. Ook dat leverde een boete van € 8.000, – op. En trouwens, ook zal zou zo’n vreemdeling in dienst zijn van het uitzendbureau, dan bent u volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen toch werkgever.