Begrip “arbeidstijd” en “rusttijd”

In de Arbeidstijdenwet zijn de begrippen “arbeidstijd” en “rusttijd” gedefinieerd. Op 5 december 2012 is de desbetreffende wet in werking getreden.

Artikel 1:7 van de Arbeidstijdenwet zal worden gewijzigd.

Onder “arbeidstijd” wordt verstaan: de tijd, dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht.

Onder “rusttijd” wordt verstaan: de tijd, die geen arbeidstijd is.

Er is aansluiting gezocht bij de begripsomschrijvingen in de Arbeidstijdenrichtlijn.

Bij het beoordelen of bijvoorbeeld reistijd arbeidstijd is is het element “onder gezag” van belang. De feiten en omstandigheden van de situatie zullen dan wel kunnen daarbij bepalend zijn.

Bron: Wet van 22 november 2012, Stb. 2012, 604, Kamerstukken 33 244.