Aanvraag ontslag UWV mogelijk per 1 juli 2015

Regeling UWV ontslagprocedure
Op 1 juli 2015 is deze regeling in werking getreden. Dit heeft betrekking op de Wet Werk en Zekerheid, die voor een deel op 1 januari 2015 al is ingegaan en waarvan op 1 juli 2015 een aantal andere onderwerpen in werking zullen treden.

De regeling is gepubliceerd op 11 mei 2015 in de Staatscourant onder nummer 12688.
De regeling houdt in, dat:
– toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen kan worden gevraagd aan UWV;
– de reden is òf bedrijfseconomische omstandigheden òf langdurige arbeidsongeschiktheid;
– de procedure om ontslagvergunning voornamelijk digitaal zal verlopen;
– er termijnen worden genoemd voor werkgever en werknemer;
– de aanvraag binnen 4 weken wordt afgehandeld na ontvangst van een volledig verzoek;
– de Ontslagadviescommissie om advies kan worden gevraagd;
– er geen toestemming zal worden gegeven vanwege een ontslagverbod, zoals ziekte.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl