Jaarlijkse toets NIWO kredietwaardigheid

NIWO toets vanaf 1 januari 2015 jaarlijks de zogeheten risicobedrijven om na te gaan of nog aan de eis van kredietwaardigheid wordt voldaan. Deze jaarlijkse toetsing vloeit voort uit de Europese regelgeving waarin is vastgelegd dat er een voortdurende controle moet plaatsvinden aan de eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en reële vestiging.

De NIWO beschouwt sinds 1 januari 2015 een onderneming voor wat betreft het voldoen aan de eis van financiële draagkracht als risicobedrijf bij een solvabiliteitsratio van minder dan 20% (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) of indien sprake is van een achtergestelde lening. Een risicobedrijf zal jaarlijks aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling met accountantsverklaring of een belastingaangifte moeten aantonen dat het (nog) aan de eis van kredietwaardigheid voldoet.

Betreffende de kredietwaardigheid gaat het om een voldoende risicodragend vermogen. Of een onderneming over voldoende risicodragend vermogen beschikt wordt bij de aanvraag getoetst en vervolgens om de vijf jaar. Maar, risicobedrijven, en dit zijn bedrijven met een solvabiliteit van minder dan 20% of die bedrijven die gebruik maken van een achtergestelde lening, worden vanaf 1 januari 2015 jaarlijks getoetst om te bewerkstelligen dat zij bij voortduring over voldoende risicodragend vermogen beschikken. Indien een bedrijf wordt aangemerkt als een risicobedrijf heeft dit als consequentie dat dit bedrijf jaarlijks moet aantonen dat de onderneming nog over voldoende risicodragend vermogen beschikt, met andere woorden dat er nog voldoende eigen vermogen is eventueel aangevuld met een achtergestelde lening. Mocht een bedrijf niet over voldoende vermogen beschikken, dan kan dit leiden tot intrekking van de vergunning. Een bedrijf wordt dan gedurende maximaalzes maanden in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat alsnog aan de eis van kredietwaardigheid wordt voldaan.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl
Bron: TLN