Kunt u het risico van naheffingen en boetes in een contract bij de opdrachtnemer (ZZP-er) neerleggen voor als de Belastingdienst toch meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en daarmee ook de mogelijkheid voor vrijwaring voor aanspraken van de Belastingdienst inzake afdracht van loonbelasting en premies voor de opdrachtgever. Per 1 mei 2016 geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Wanneer u als opdrachtgever niet met een volgens de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst werkt en de Belastingdienst meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is het mogelijk dat u een naheffing voor loonheffingen en premies krijgt opgelegd.

En als opdrachtgever zult u zo’n naheffing dan graag willen verhalen op de opdrachtnemer. U kunt met de opdrachtnemer overeenkomen dat, als de Belastingdienst (alsnog) een dienstbetrekking aanwezig veronderstelt, u de naheffingen en boetes van de Belastingdienst op de opdrachtnemer zult verhalen.

Wel verbod verhaal premie werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet
Maar let op: u kunt de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet níet verhalen. In artikel 20 van de wet Financiering sociale verzekeringen staat een wettelijk verbod tot verhaal op de ‘werknemer’ en in artikel 42 lid 7 Zorgverzekeringswet een vergelijkbare regel voor wat betreft de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Bedingen in strijd met deze verboden zijn nietig.
En u als u ze toch opneemt, begaat u een strafbaar feit dat volgens artikel 125, lid 2 van de wet Financiering sociale verzekeringen kan worden bestraft met maximaal een maand hechtenis of een geldboete van de tweede categorie (in 2016: € 4.100,-).

Geen verhaalsverbod voor loonbelasting en premie volksverzekeringen
Voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen geldt geen wettelijk verhaalsverbod. Als werkgever bent u normaal ook voor dit deel van de loonheffingen inhoudingsplichtig. De werknemer is belasting- en premieplichtige.

Zijn uw overeenkomsten aangepast?
Wij raden u aan na te gaan of de bepalingen in uw (model)overeenkomsten betreffende aansprakelijkheid, vrijwaring en/of verhaal aangepast moeten worden. U dient dan de onderdelen van de loonheffingen waarop het verhaalsverbod betrekking heeft specifiek uit te zonderen of bijvoorbeeld te vermelden ‘dat verhaal mogelijk is, voor zover de wet dit toestaat’.

Wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op via e-mail
info@sct-juridischadviesbureau.nl
of bel (010) 304 28 50