Minister Van der Steur vraagt consultatie conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’

Tot eind september kunnen betrokken en belangstellenden een reactie geven op de conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’. Doel van deze regeling is het stimuleren van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing.

Voorgestelde maatregelen zijn onder meer de invoering van een overheidsregister voor mediators, het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven willen worden en invoering van de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ voor wie in het register is ingeschreven. Daarnaast zijn er voorstellen aanpassingen door te voeren in het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

In een toelichting is te lezen dat het wetsvoorstel per saldo moet leiden tot lagere kosten voor burgers en bedrijven en ook tot lagere administratieve lasten. Als partijen een oplossing vinden voor hun geschil voordat een rechtszaak is begonnen sparen zij immers de kosten uit die uit die met zo’n rechtszaak zouden samenhangen; denk aan griffierechten en de kosten van de eigen advocaat.

In het kader van de consultatie wordt met name gevraagd of de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen naar hun mening bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van mediation, welke andere maatregelen denkbaar zijn en welke effecten zij verwachten?