Werknemer kan nu beëindiging slapend dienstverband eisen

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband wanneer de werknemer dat wenst.

Er is sprake van een slapend dienstverband wanneer een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd (hoewel hij daartoe wel bevoegd is) en hij werknemer geen loon meer betaalt. ‘Voordeel’ voor de werkgever is dat hij geen transitievergoeding is verschuldigd zolang hij de arbeidsovereenkomst niet beëindigt (https://tinyurl.com/yfyuyvy6).

Tot nu toe was het instandhouden van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met slechts als doel aan het betalen van de transitievergoeding te ontkomen ‘onfatsoenlijk’, maar de werkgever was op grond van de wet niet verplicht de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te beëindigen.

Inmiddels was wel geregeld dat per 1 april 2020 de Wet compensatie transitievergoeding in werking treedt: de werkgever kan (vanaf 1 april 2020) de transitievergoeding op het UWV verhalen, óók als die voor 1 april 2020 is uitbetaald en mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat alle werkgevers slapende dienstverbanden beëindigen.

De Hoge Raad heeft ook bepaald dat de transitievergoeding niet meer hoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest wanneer de werkgever het dienstverband direct na het eindigen van de loondoorbetalingsplicht (doorgaans na 104 weken) zou hebben beëindigd.

Over de jaren dat de arbeidsovereenkomst slapend is doorgelopen hoeft dus geen transitievergoeding te worden betaald.

Wij adviseren u met uw werknemers met slapende dienstverbanden in overleg te treden en met wederzijds goedvinden een beëindigingsovereenkomst te sluiten. U bent vrij in het afspreken van de voorwaarden.

U kunt denken als einddatum per 1 maart 2020 en (N.B.) betaling voor 1 april 2020. U kunt dan uw aanvraag bij UWV indienen op 1 april 2020. (Dit moet via E-Herkenning, vraag deze tijdig aan!).

  • Achtergronden en aandachtspunten

Op 10 april 2019 heeft de Kantonrechter Roermond zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden. Op 8 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over ‘de vraag of een werkgever op verzoek van de werknemer moet meewerken aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid.’

De Hoge Raad bepaalt nu dat: een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding (ook als de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt). Uiteraard moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid.

  • Uitzondering

Wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst (denk aan reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer) hoeft hij niet mee te werken aan beëindiging wanneer de werknemer daarom vraagt.

  • Compensatie

Omdat de Wet compensatie transitievergoeding pas op 1 april 2020 in werking treedt en het UWV dan zes maanden heeft om te betalen, moet de werkgever de vergoeding aan werknemer voorfinancieren. Zeker als het gaat om oudere werknemers die lang in dienst zijn kan het gaan om grote bedragen.

De rechter kan, als de financiële noodzaak door de werkgever wordt aangetoond, beslissen dat betaling aan de werknemer in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot ná 1 april 2020.

N.B. Voor een aanvraag op grond van de Wet compensatie transitievergoeding is vereist dat de volledige vergoeding aan de werknemer is voldaan en de aanvraag moet worden ingediend binnen 6 maanden na betaling.

Oude zaken (vanaf 1 juli 2015 en betaald voor 1 april 2020) kunnen worden ingediend tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 (https://tinyurl.com/yfnlfczd).

Voor werknemers kan het zeer veel uitmaken of de transitievergoeding op basis van de wetgeving 2019 of op basis van de wetgeving 2020 wordt berekend en betaald (https://tinyurl.com/ydm7s375).

Zo vervalt per 1 januari 2020 onder meer de gunstigere regeling voor 50-plussers die langer dan 10 jaar in dienst zijn.

Neem voor nadere informatie en/of vragen contact met ons op via info@sct-juridischadviesbureau.nl  of bel (010) 428 21 00.