Brzo 2015

Op 8 juli 2015 zijn de nieuwe regels voor bedrijven, die met gevaarlijke stoffen werken, in werking getreden. Het gaat om het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Er is een nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen, waardoor het mogelijk is, dat andere bedrijven, die tot nog toe niet vallen onder de regeling, nu wel daaronder vallen. Op basis van de CLP-verordening wordt dat beoordeeld.
Voor bedrijven, die reeds onder de oude regeling Brzo 1999 vallen, zijn de effecten beperkt.

Artikel 5 Brzo 2015
De zorgplicht van artikel 5 BRZO is in een nieuw ruimer jasje gestoken. Van de exploitant wordt geëist dat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen, kan aantonen dat hij dit heeft gedaan en deze maatregelen ook daadwerkelijk uitvoert. Daarbij zijn niet alleen de maatregelen uit het Brzo relevant.

De bedrijven, die nieuw onder Brzo 2015 vallen, hebben, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf,  een of twee jaar de tijd om te voldoen aan de verplichtingen uit Brzo 2015.
Meer informatie is te vinden op Brzoplus.nl.