Ouderschapsverlof

Consequenties voor werknemer Over de verlofuren hoeft geen loon te worden betaald. Toeslagen, premies , 13e maand e.d. worden naar evenredigheid toegekend. Pensioenopbouw wordt minder vanwege minder uren. Vakantierechten worden louter opgebouwd, indien er aanspraak is op loon. De verlofuren kunnen niet als vakantie worden aangemerkt. Aanvraag a.    Tenminste 2 maanden voor de ingangsdatum van […]

Meer lezen

Twitter

Twitter en relatiebeding Het Gerechtshof in Den Haag heeft in februari 2012 zich onder meer gebogen over twitterberichten in het kader van schending van een relatiebeding. Een werknemer had zijn dienstverband bij een werkgever beëindigd en was in dienst getreden bij een concurrent. Naast de discussie of de werknemer op basis van het concurrentiebeding dit […]

Meer lezen

Vreemdelingen + boete

Nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Wet Arbeid Vreemdelingen Op 5 november 2011 zijn de Beleidsregels in werking getreden. In deze regels wordt bepaald welke boetes worden opgelegd bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Het tewerkstellen van een illegale vreemdeling (geen verblijfs- en tewerkstellingsvergunning) kost de werkgever een boete van € 8.000,00 per persoon. In deze […]

Meer lezen

Facebook

Facebook en arbeidsovereenkomst Een werknemer is begin januari 2012 in dienst getreden bij een werkgever. Halverwege januari 2012 vraagt de werknemer om een voorschot op zijn salaris. De werkgever stelt, dat het algemene beleid is, dat er geen voorschotten worden verstrekt aan het personeel. De werknemer gedraagt zich na dat gesprek nogal agressief, dat andere […]

Meer lezen

Wet Melding Collectief Ontslag

Per 1 januari 2012 is deze wet gewijzigd. Vóór de wijziging van deze wet was het mogelijk om bijvoorbeeld 15 werknemers voor ontslag voor te dragen via een verzoek om ontslagvergunning bij UWV Werkbedrijf of via de Kantonrechter (verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst) en even later eenzelfde weg te bewandelen voor bijvoorbeeld 10 werknemers. Deze […]

Meer lezen

Deskundigenoordeel UWV

Deskundigenoordeel UWV bij re-integratie De Centrale Raad van Beroep heeft op 20 juli 2011 geoordeeld, dat afgegaan mag worden op het deskundigenoordeel van UWV. Het re-integreren van een zieke werknemer is een zaak van werkgever en werknemer. De werkgever kan UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven over de verrichte re-integratie-inspanningen, met andere woorden zijn […]

Meer lezen

Begrip “arbeidstijd” en “rusttijd”

In de Arbeidstijdenwet zijn de begrippen “arbeidstijd” en “rusttijd” gedefinieerd. Op 5 december 2012 is de desbetreffende wet in werking getreden. Artikel 1:7 van de Arbeidstijdenwet zal worden gewijzigd. Onder “arbeidstijd” wordt verstaan: de tijd, dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht. Onder “rusttijd” wordt verstaan: de tijd, die geen arbeidstijd is. Er is aansluiting gezocht […]

Meer lezen

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude: is de man in het paspoort echt die man? Als u regelmatig met een uitzendbureau werkt, heeft u vast maatregelen genomen om de identiteit van de uitzendkrachten die bij u worden geplaatst vast te stellen en hun identiteitspapieren en verblijfstatus te controleren. Maar die controle is vaak vooral gericht op de echtheid van documenten. […]

Meer lezen

Registratieplicht bij detachering?

Uitzenden, inlenen, detacheren, registratieplicht? De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs(WAADI) is op 1 juli 2012 gewijzigd. De wetswijziging houdt in, dat de uitzendbureaus geregistreerd moeten zijn. De overheid is van mening, dat binnen de uitzendbranche fraude en illegaliteit nog steeds een hardnekkig probleem vormen. In het pakket maatregelen zijn inbegrepen: – de inlener kan aansprakelijk worden […]

Meer lezen